කේතු ගෙනෙන හේතු

බැඳීම්…
පටන්ගන්නත්…
පවත්වන්නත්…
හේතු අවශ්‍ය නැත…
හේතු…
අවැසි වනුයේ…
බැඳීම් බිඳ ගැනීමට පමණි…
එබැවින්…
ඔබ…
හේතු සොයන්නෙක් වේද…
එය ඔබේ බැම්මේ අවසානය විය හැක…

#සුහාරා

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s