අධ්‍යාපන ඇමතිගේ අධ්‍යාපනය

ඇමතිතුමා දන්නවද දන්නෑ…
ඩෙනිමත් හාරගෙන ගිහින් ලේ උරන මදුරුවට…
කකුල් දිග යුනිෆෝම් එක…
සව් කොළයකට නොදෙවෙනි බව…

#සුහාරා

#සුහාරා

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s