දීර්ඝායු මැණික වන පෙතේ

on

මගේ ආයුෂත් ලැබගෙන
මගේ ජීවිතෙත් අරගෙන
අරා නැවත ලක් රොද වන
නැගිට වරෙන් දීඝදන්තු මැණික වන පෙතේ…

බලා වට පිටේ වගතුග
නෙලා උවටැනේ උපරිම
නිදා වැටෙන වන මං පෙත
රකින්න ආයෙමත් එන්න රජුනි මහ වනේ…

බිඳගෙන නිසසල තුරු විල
දැහැනින් හුස්මේ දම්වැල
පියඹන් ආ වෙඩි උණ්ඩය
පරදවලා ආයෙ වඩින් දීඝදන්තුනේ…

#සුහාරා

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s