හොඳම ආයුධය

මරණීය ඉරටවත්…
බය නොවී සිනහසුන…
ගිණි ගහන දවාලෙත්…
මැළවිලා පණ නොගිය…
චණ්ඩි නිදිකුම්බාව…
මුළුමණින්ම හැකිළවූ…
නුඹ දන්නවද අරුම…
ඒ තමයි ස්පර්ෂය…

#සුහාරා

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s