තමා සම්මතයේ පිහිටා සිට

සීලයේ උපත වගේම…
සැපත සහ විපතත්…
ගෞතමගෙ සිතේ මිස…
නෑ තිබුණෙ රූ සපිරි…
යසෝධරාවගෙ නිතඹෙ…

උන් රැගෙන එන දේ…
උන්ට අරන් යන්න දී…
උඹ එතැන වැඩු බවුන්…
එද්දි අරගෙන වරෙං…

පිරිමි හිත සසල බව…
පංසලට ගෙන නොයන්…
රති රඟා ඉදිරියේ…
ගෝතම නිසල හිත…
උඹත් සිහි කර බලන්…

#සුහාරා

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s