තමුන්ට නැති අනුන්ට ඇති ප්‍රේ කිරීම

9/11 වලිං නැති වුණ ජීවිත අවුරුදු 15කට පස්සෙත් ඇමරිකාවෙ මිනිස්සු මතක් කරනවා, දුක් වෙනවා, ඒ මැරුණ අය වෙනුවෙන් යාච්ඥා කරනවා. මෙහෙ අවුරුදු 30ක් තිස්සෙ දිනපතා උතුරේ, නැගෙනහිර, දකුණේ කොටි ගහල අමු අමුවේ මරල දාපු අහිංසක ජීවිත ගැන අපිට මතකයක්වත් නෑ. එහෙම මැරුම්කන එකෙන් අපිව වළක්වපු රණවිරුවො පොදි පිටිං හිර ගෙවල්වල දානවා අපිට පේන්නෙවත් නෑ. කොටි…

දුන්හිඳ

සමගින් හිමි සඳුන් මධුසමයට යන්නා විලසින් කෝල කමකින් ඈ ඉපිළෙන්නා බවකින් පිවිතුරුම මන්මත් කරවන්නා දෙවියන් මනාළී දුන්හිඳ රැක දෙන්නා #සුහාරා