අපේ හමුදාව

ප්‍රවෘත්ති වල දැක්කා පස් කඳු කඩන් වැටිච්ච තැනක අස්පස් කිරීම් යුධ හමුධාව අතින් සිද්ධ වෙනවා කියලා. කලින් ඌව පළාතෙ මහා නාය යාමෙදිත් ඔවුන් වෙච්ච මහ දැවැන්ත මහංසිය අපට අමතක වෙන්නෙ නෑ. ඕනම ස්වභාවික ව්‍යසනයකදි ඒවා යථා තත්තවයට පත් කරන්න, මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න ත්‍රිවිධ හමුධාව තරම් ගැළපෙන, වටින පිරිසක් තවත් නෑ. සාමාන්‍ය මිනිස්සු දහයක් දෙනාගෙ වැඩ…