මොකද්ද මේක ?

මම දකින මට ඇහෙන මට දැනෙන දේවල් එක්කාසු කරලා හීනියට වියන හිතිවිලි ගොන්න තැන්පත් කරල තියන තැනක්…

#සුහාරා

Advertisements